سرفصل دوره
  مطالب مرتبط با سی شارپ
 1. آشنایی با Visual Studio 2015
 2. آشنایی با دستورات کنسول و متغیرها
 3. آشنایی با محیط WindowsApplication
 4. معرفی دستورات شرطی
 5. انواع حلقه ها For, Foreach, While, doWhile
 6. مقدمه ایی بر برنامه نویسی شی گرا
 7. آشنایی با Class, Object, NameSpace
 8. آشنایی با فیلدها و رفتارها
 9. آشنایی با Propertyها
 10. آشنایی با Constructorها
 11. وراثت یا Inheritance
 12. کار کردن با Interfaceها
 13. آشنایی با مفهوم Polymorphism
 14. کلاس های Sealed, abstract
 15. کلاس های Static, Partial, Extention Method
 16. ReferenceTypes, ValueTypes
 17. مدیریت خطاها
 18. آشنایی با گزارش ساز Stimulsoft
 19. اتصال به بانک اطلاعاتی و انجام عملیات
 20.     -   ADO
      -   Entity Framework
         >   DB-First
  مطالب مرتبط با بانک اطلاعاتی
 21. آموزش دستورات پایه CRUD
 22.     -   Select, Inesrt, Delete, Update
 23. کار با StoredProcedure
 24. کار با انواع Functionها
 25. کار با Transaction
 26. Try/Catch
 27. کار با TempTable
 28. کار با Database Diagram , Realations
 29. Backup, Restore, GenericScript, Import/Export